Arnis Jānis Brangulis 1984. gadā, foto - Jurijs Kuprijanosvs (foto no ''Zvaigzne'', Nr.4 (20.02.1984.))


Arnis Jānis Brangulis

(Lauciene)

(1930. gada 25. martā)

Latvijas ģeoloģijas zinātņu doktors

Dzimis Laucienes pagastā.[1]

Aktrises, žurnālistes un tulkotājas Vijas Brangules brālis.[2]      

Mācījies Ļeņingradas Kalnu institūtā, pēc izglītības iegūšanas strādājis Ģeoloģijas pārvaldē.[3]

Kopš 1996. gada bijis žurnāla „Latvijas Ģeoloģijas Vēstis” redaktors.[4]

Vissavienības Jūras ģeoloģijas un ģeofizikas ZPI līdzstrādnieks. Pētījis arī Latvijas naftas potenciālu. Veicis pazemes gāzes krātuvju izveides ģeoloģisko novērtējumu Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Kaļiņingradas apgabalā Krievijā.[5]

Publicējis vairāk kā 100 zinātnisku rakstu. Rakstījis par derīgo izrakteņu ieguvi Latvijā un par Latvijas ģeoloģisko stāvokli. 1997. gadā izdota grāmata „Latvijas zemes dzīļu resursi”.[6]

1998. gadā Latvijas valsts ģeoloģijas dienests izdeva grāmatu “Latvijas ģeoloģija”, kuras autori ir Arnis Jānis Brangulis un Visvaldis Kuršs.[7]

Materiāls par Arni Jāni Branguli iekļauts 2002. gadā iznākušās „Latvijas enciklopēdijas” 1. sējumā.[8][1] Jubels, H. (galv. red.) (2002). Latvijas enciklopēdija 1. sējums.

[2] Turpat.

[3] Turpat.

[4] Turpat.

[5] letonika.lv. Brangulis Arnis Jānis. Pieejams: https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=1&q=nafta&id=934704&g=1 [sk. 27.11.2020.].

[6] Segliņš, V. (red.) & Brangulis, A. (red.) (1996). Latvijas zemes dzīļu resursi.

[8] Jubels, H. (galv. red.) (2002). Latvijas enciklopēdija 1. sējums.

Materiālu sagatavojusi Maija Laukmane

Rediģējusi Kitija Cietvīra

Talsu Galvenā bibliotēka

2020


Izmantojot materiālus, atsauce uz biogrāfisko vārdnīcu "Dižļaudis" un Talsu Galveno bibliotēku obligāta


 .